کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار FLUENT و کاربردهای آن در فیزیک اتمی و مهندسی تاریخ ثبت : 1395/06/03
طبقه بندي : ,,
عنوان : کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار FLUENT و کاربردهای آن در فیزیک اتمی و مهندسی
لینک : http://bsc-new.umz.ac.ir/uploads/92.09.12_کارگاه_آموزشی_آشنایی_با_نرم_افزار_fluent_و_کاربردهای_آن_در_فیزیک_اتمی_و_مهندسی.png
تعداد نمایش : 227 <<بازگشت