* پرسنل حوزه ریاست و اداری مالی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر سعید میرزانژاد

رئیس دانشکده

(011) 3530 2401

آقای محمد نصرپور

مسئول دفتر ریاست

(011) 3530 2401

آقای حسن برقی

مدیر امور اداری

(011) 3530 2440

آقای قاسم کلانتری

کارپرداز

(011) 3530 2423

آقای مهدی رضاتبار

امین اموال

(011) 3530 2442

آقای مهدی رضاتبار مسئول انبار (011) 3530 2442

آقای سیدجلیل حسینی نتاج

سمعی بصری و روابط عمومی

(011) 3530 2423

آقای سیدمحمد رمضانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

آقای مهدی گرگانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

خانم زینب ابدی

خدمات ساختمان اداری

(011) 3530 2401

آقای صفر حیدری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم زهرا ذوالفقاری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم ریحانه روح الله پور

خدمات گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای رحيم عرب

خدمات آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2450