*>> جهت مشاهده جزئیات سمینار، روی عنوان سمینار مورد نظر کلیک نمایید.
 
عنوان سمینار ارائه دهنده استاد راهنما زمان
بررسی ایزوتوپهای پرنوترون Ce آقای بهنام اکبری قشلاق آقای دکتر ناصرقدسی 94/12/09
ساعت 13:00
Fe-Based Superconductors آقای مرتضی آسیابان آقای دکتر میرنیا 94/12/02
ساعت 14:00
Superconductivity آقای مرتضی آسیابان آقای دکتر میرنیا 94/12/02
ساعت 13:00
Gas sensors آقای مهدی تیموری امیری آقای دکتر آشکاران 94/11/18
ساعت 11:00
ابعاد اضافی و مکانیزم گلدبرگر - وایز خانم مرضیه حق دهقان آقای دکتر توفیقی 94/10/28
ساعت 11:00
Organic Light Emitting Diode (OLED) آقای وحید فلاح آقای دکتر بهاری 94/10/15
ساعت 13:00
Ferroelectric خانم سیده فائزه هاشمی آقای دکتر میلانی 94/10/15
ساعت 09:00
سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاریو بیولوژیکی
نانوکامپوزیت Fe3O4/ZnO در حوزه سایبورگ
خانم مژده رویین فرد آقای دکتر بهاری 94/10/14
ساعت 15:00
بررسی نانو ذرات ɣ-Fe2O3,Fe3o4 خانم فهیمه قادری آقای دکتر بهاری 94/10/14
ساعت 14:00
Conductive polymer-based carbon monoxide (CO) gas sensors خانم ثمانه رسولی آقای دکتر میلانی 94/10/14
ساعت 09:30
بررسی امواج سالیتونی در پلاسما  آقای اصغر صابری آقای دکتر محسن پور 94/10/13
ساعت 11:00
بررسی مدل های مجاورت در واکنش های همجوشی
هسته ای القا شده با پرتابه ضعیف پیوند
خانم طاهره قاسمی آقای دکتر ناصرقدسی 94/10/13
ساعت 10:00
Graphene-based hybrids for chemiresistive gas sensors خانم سمیه سعادت آقای دکتر میلانی 94/10/09
ساعت 13:30
Carbon nanotube-based carbon monoxide (CO) gas sensors خانم ثمانه رسولی آقای دکتر میلانی 94/10/09
ساعت 09:45
The properties of LaFeO3 خانم فائزه هاشمی آقای دکتر میلانی 94/10/09
ساعت 09:00
Graphene–inorganic nanocomposites خانم سمیه سعادت آقای دکتر میلانی 94/10/09
ساعت 08:30
Nanomagnetic Particles As Possible Fillers In Cement آقای سید محمدعلی معصومی آقای دکتر بهاری 94/10/07
ساعت 11:30
Hyperthermia For Cancer Treatment خانم شیدا لطفی آقای دکتر بهاری 94/10/05
ساعت 11:30
خواص اپتیکی و فتوکالیستی نانو ماده هیبریدی CNT-ZnO خانم سیده سکینه حسینی آقای دکتر اکبرزاده پاشا 94/10/02
ساعت 13:00
Boron Nitride Nanotube آقای محمد يعقوبی آقای دکتر بهاری 94/09/29
ساعت 11:30
Hybrid Solar Cell
(Perovskite)
آقای سعید عسگری آقای دکتر میلانی 94/09/25
ساعت 09:15
Density-Functional Tight-Binding (DFTB) as
approximate DFT method
خانم رقیه فرزادی آقای دکتر میلانی 94/09/25
ساعت 08:30
Study physical properties of nano-cement and concrete آقای حسین سلمانی آقای دکتر بهاری 94/09/22
ساعت 11:30
بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیودهای نور گسیل آلی آقای علی اصغر ایوبی آقای دکتر میرنیا 94/09/15
ساعت 15:30
Carbon monoxide (CO) gas sensors خانم ثمانه رسولی آقای دکتر میلانی 94/09/09
ساعت 10:00
نانو لوله های کربنی:
مروری بر روش های ساخت، خواص، کاربردها
خانم دینا کیانی آقای دکتر اکبرزاده پاشا 94/09/04
ساعت 14:00
روش های ساخت و خواص هیبریدهای CNT-ZnO خانم سیده سکینه حسینی آقای دکتر اکبرزاده پاشا 94/09/04
ساعت 13:00
Different kinds of CO2 gas sensors خانم سیده فاائزه هاشمی آقای دکتر میلانی 94/09/04
ساعت 09:15
خانم سمیه سعادت آقای دکتر میلانی 94/09/04
ساعت 08:30
سمینارهای هفتگی دانشجویان دکتری
ذرات بنیادی در سال 94
دانشجویان دکتری
ذرات بنیادی
آقای دکتر صادقی سال 94
خانم سمیه کفاش آقای دکتر میلانی 94/08/13
ساعت 08:30
Nanowire-Based Gas Sensors خانم آزاده حجازی آقای دکتر میلانی 94/08/05
ساعت 13
شتاب دهی یون با استفاده از امواج ضربه ای خانم سمانه مهربانی آقای دکتر میرزانژاد 94/07/19
ساعت 11
توصیف مکانیزم Target Normal Sheath Acceleration
و کاربردهای آن
خانم پروین ورمزیار آقای دکتر میرزانژاد 94/07/13
ساعت 11
امواج پایدار در پلاسماهای ماکسولی و غیر ماکسولی:
مشخصات و تفاوت های آنها
آقای مصطفی مهدی پور   94/07/01
ساعت 11
الکترونیک مولکولی - معرفی نرم افزار Siesta آقای مسعود انصاری نو آقای دکتر میلانی 94/03/26
ساعت 15
Investigation of the electrochromic performance of nanocomposites based on metal oxide:
Synthesis, characteristics and fabrication an electrochromic device
آقای حامد نجفی آقای دکتر بهاری 94/03/05
ساعت 15
Quantum dots آقای وحید فلاح آقای دکتر بهاری 94/03/03
ساعت 14:30
و کاربرد آن در پزشکی آقای مهدی خدابخشی آقای دکتر بهاری 94/02/29
ساعت 14:30
Spintronics آقای مرتضی آسیابان آقای دکتر بهاری 94/02/27
ساعت 14:30
Mesoscopic Superlattices آقای علی اصغرایوبی آقای دکتر بهاری 94/02/22
ساعت 14:30
Single-Electron Tunneling خانم شیدا لطفی آقای دکتر بهاری 94/02/20
ساعت 14:30
Shubnikov–de Haas effect &
Parallel magnetic fields in Hall effect
آقای محمد یعقوبی آقای دکتر بهاری 94/02/08
ساعت 14:30
Microfluidic Mixing آقای محمود حسین زاده آقای دکتر میلانی 94/02/08
ساعت 10
Landau Quantization and magneto-transport properties آقای وحیدرضا داوودی آقای دکتر بهاری 94/02/06
ساعت 14:30
کاربرد ایزوتوپ های هلیوم در طراحی ابرسیستم های تبریدی و کاربردهای آن در نانوساختارها آقای حسین سلمانی آقای دکتر بهاری 94/01/30
ساعت 14:30
Etching And Optical Lithography Techniques آقای سید محمدعلی موسوی آقای دکتر بهاری 94/01/23
ساعت 15
Soft Lithography for Fabricating Organic
Thin-Film Transistors (Part II)
آقای مرتضی آسیابان آقای دکتر بهاری 93/10/16
ساعت 10
Soft Lithography for Fabricating Organic
Thin-Film Transistors (Part I)
آقای علی اصغر ایوبی آقای دکتر بهاری 93/10/16
ساعت 10
Organic Transistor Chemical Sensors خانم سمانه رسولی آقای دکتر بهاری 93/10/15
ساعت 15
Organic Thin-Film Transistors for Flat-Panel Displays آقای سید محمدعلی موسوی
آقای محمد یعقوبی
آقای دکتر بهاری 93/10/15
ساعت 15
Electric Force Microscopy (EFM) & Kelvin Probe Force Microscopy (KFM) Techniqes آقای علی رمضان نژاد آقای دکتر بهاری 93/10/09
ساعت 11
Radio Frequency Identification tags (RFID tags) خانم سیده فائزه هاشمی آقای دکتر بهاری 93/10/01
ساعت 15
Inkjet Printed Organic Thin Film Transistors خانم سهیلا لطفی آقای دکتر بهاری 93/10/01
ساعت 15
( UV-Vis-Near IR ) طیف سنجی نوری آقای مجید فخاری آقای دکتر میرنیا
آقای دکتر بهاری
93/09/25
ساعت 14
Solution Deposition of Polymers خانم سمیه سعادت آقای دکتر بهاری 93/09/24
ساعت 15
Electrical Forces For Microscale Cell Manipulation  آقای محمود حسین زاده  آقای دکتر میلانی  93/09/24
ساعت 10
The chemical and the physical properties of graphene oxide خانم  مریم درخشی آقای دکتر بهاری 93/09/23
ساعت 10
لایه های نازک ساخته شده به روش تبخیر در خلاء آقای وحید فلاح آقای دکتر بهاری 93/09/15
ساعت 13
Graphene: opportunities and Challenges خانم  سحر دائمی آقای دکتر بهاری 93/09/11
ساعت 13
اسپین ترونیک آقای مسعود انصاری نو آقای دکتر میلانی 93/09/05
ساعت 13:30
Basic and fundamental discussion about organic meterials for fabricate the organic field effect transistors (OFETs) آقای حامد نجفی آشتیانی آقای دکتر بهاری 93/08/27
ساعت 13
Optical Tweezers آقای محمود حسین زاده آقای دکتر میلانی 93/08/19
ساعت 10
Biomedical Applications of Nanotechnology آقای داریوش شجری آقای دکتر بهاری 93/07/14
ساعت 13
Selective toxicity of ZnO
nanoparticles toward Gram-positive bacteria and cancer cells by apoptosis through lipid peroxidation
آقای علی رمضان نژاد آقای دکتر بهاری 93/07/06
ساعت 10


*>> جهت مشاهده جزئیات سمینار، روی عنوان سمینار مورد نظر کلیک نمایید.